Menu

Vedtægter

Vedtægter og love - Horne Forenede Sportsklubber

 

Indhold

Godkendelser og ændringer

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Horne forenede sportsklubber (Horne FS).

Stk. 2: Foreningen blev stiftet på en sammenlægnings generalforsamling d. 16/5 1971 mellem Bjerne Boldklub (stiftet i 1956), Bøjden G. & I. (stiftet i 1946) og Horne IF (stiftet i september 1936).

Stk. 3: Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar gennem folkeoplysende aktiviteter.

Stk. 2: Formålet er at samle børn, unge og ældre til idræt og socialt samvær på Horne Land. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed, hvor den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk. 2: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 4 Tilhørsforhold til organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet specialforbundene under DIF og DGI og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et bestyrelsesanliggende.

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.

Stk. 2: Som aktive medlemmer optages alle der betaler et kontingent fastsat af foreningens udvalg eller bestyrelse.

Stk. 3: Som passivt medlem kan optages enhver person over 15 år med tilknytning til foreningen. Disse medlemmer har samme rettigheder på foreningens generalforsamling som aktive medlemmer, dog skal passive medlemmer have været medlem af foreningen mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse for at opnå nævnte rettigheder.

Stk. 4: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 5: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder.

Stk. 6: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 7: Anmodning om medlemskab kan behandles af bestyrelsen. Medlemskab kan afslås, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 8: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til foreningen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2: Alt kontingent betales forud.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, udmeldes den pågældende.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Overtræder foreningens medlemmer lovene, skader dens virksomhed eller på anden måde kommer i misligt forhold til foreningen, kan bestyrelsen straks udelukke vedkommende.

Stk. 2: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

Stk. 3: Usømmelig opførsel, vold eller lignende uorden må ikke finde sted på idrætspladserne og i de tilstødende lokaler. Beskadigelse af foreningens ejendele medfører erstatningspligt. Foreningen har vedtaget en alkoholpolitik, som er vedhæftet disse vedtægter som Bilag 1.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel ved opslag i Horne Lands Avis, på foreningens hjemmeside eller andre lokale nyhedskilder. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7: Til forandring af lovene kræves 3/4 af de fremmødtes stemmer. Alle andre sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog ved beslutning om opløsning henvises til § 16. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret, men kan repræsenteres af forældre eller værge.  Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 9: Til foreningens tillidserhverv kan der ikke vælges medlemmer som ikke er til stede på generalforsamlingen, medmindre vedkommende forud har givet mindst et bestyrelsesmedlem tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg.

Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 11: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

Stk. 12: På den ordinære generalforsamling uddeles Poul Henriksens Mindepokal. Den gives til en person, som har ydet en stor indsats som aktiv spiller, leder eller træner. Medlemmer kan indstille personer. Afgørelsen foretages af bestyrelsen.

Stk. 13: På den ordinære generalforsamling kan der ligeledes uddeles hædersbevisning til medlemmer, frivillige eller andre personer med tilknytning til foreningen.

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. Valg af medlemmer (i lige år)
  2. Valg af medlemmer (i ulige år)
 • Valg af revisorer
 • Uddeling af Poul Henriksens Mindepokal
 • Eventuelt

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 5-13 medlemmer. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. Foreningen tegnes af foreningens formand og bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne.

Stk. 3: Klubbens Sportschef har automatisk sæde og taleret men ikke stemmeret i bestyrelsen.  

Stk. 4: Bestyrelsen kan supplere sig selv i en valgperiode

Stk. 5: Bestyrelsesmøde afholdes 3-4 gange om året eller efter behov. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er bemyndiget til at ordne alt fornødent, hvor lovene intet foreskriver. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

Stk. 6: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/grupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.

Stk. 7: Bestyrelsen udpeger på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen to medlemmer til Horne Hallens bestyrelse, ifølge dennes vedtægter. Ligeledes udpeger bestyrelsen på samme møde seks medlemmer til Horne Idrætscenters bestyrelse, ifølge dennes vedtægter.

§ 12 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§ 13 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med bestyrelsen. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 500.000 skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg/gruppe eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: Foreningens formue på tidspunktet for opløsningen skal tilfalde ungdoms- og idrætsarbejdet på Horne Land efter bestyrelsens afgørelse. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Godkendelser og ændringer

Ovennævnte tager udgangspunkt i vedtægter og love godkendt af Bjerne Boldklub, Bøjden G. & I. og Horne I.F på sammenlægnings-generalforsamlingen den 16/5 1971.

Diverse ændringer er godkendt på generalforsamlingen den 22/11 1972 og på generalforsamlingerne den 27/11 1973, 12/2 1986, 14/3 1990, 8/6 1991, 19/2 1992, 22/3 1995, 17/2 1999, 12/2 2003, 25/2 2009, 17/2 2010, 29/2 2012, 27/3 2013, 25/2 2015, 24/2 2016, 23/3 2022, samt 29/3 2023

Vedtægterne er sidst skrevet om den 30. marts 2023 / SENBilag 1 - til Vedtægter for Horne forenede Sportsklubber


Alkohol-politik i HfS

A. Foreningens ledere, trænere og holdledere skal hele tiden have for øje, at de skal foregå med et godt eksempel for de unge.

B. Ifølge loven er det forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år. Dette gælder også i Klubhuset og i Hallen.

C. Der må ikke forefindes alkohol under transport til og fra sportsaktiviteter og trænere og ledere må ikke indtage øl/alkohol når de fungerer som trænere og ledere for unge under 18 år.

D. Man skal sørge for at de unge ikke får den opfattelse, at sport og alkohol hører sammen. Derfor skal de voksne sportsudøvere drikke øl/alkohol med omtanke efter træning og kampe m.v., når der deltager unge under 18 år.

E. Foreningens ledere, trænere og holdledere bør ikke uhæmmet beruse sig i forbindelse med Idrætsforeningens aktiviteter/arrangementer.

F. Foreningens ledere, trænere og holdledere kan ved uhæmmet beruselse foran unge medlemmer under HfS bortvises fra foreningen. Foreningens Hovedbestyrelse træffer den endelige afgørelse om en eventuel eksklusion.

G. Alle ledere - instruktører og repræsentanter i HfS har et fælles ansvar for at overordnede regler bliver efterlevet. Dvs. at i den konkrete situation - er det de pågældende ledere, instruktører eller repræsentanter der har ansvaret for at foreningens alkoholpolitik bliver overholdt.


Horne, den 25. februar 2009

Luk