Menu

Vedtægter

                            15/3 2017

 

VEDTÆGTER FOR HORNE FORENEDE SPORTSKLUBBER

 

 

§ 1

Foreningens navn er Horne Forenede Sportsklubber og dens hjemsted er Horne i Faaborg-Midtfyns Kommune på Fyn.

 

§2

Foreningens formål er at samle børn, unge og ældre til idræt og socialt samvær på Horne Land.

 

§3

Foreningen tegnes af foreningens formand sammen med et hovedbestyrelsesmedlem.

 

§ 4

Som aktive medlemmer optages alle der betaler et kontingent fastsat af foreningens udvalg eller bestyrelse.

Som passivt medlem kan optages enhver person over 15 år med tilknytning til foreningen. Disse medlemmer har samme rettigheder på foreningens generalforsamling som aktive medlemmer, dog skal passive medlemmer have været medlem af foreningen mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse for at opnå nævnte rettigheder.

 

§ 5

Betales kontingentet ikke ved opkrævning, skal der inden månedens udgang betales til kassereren i den pågældende afdeling. Genoptagelse kan kun finde sted mod erlæggelse af restancen og nyt indskud. Står et medlem i restance, kan vedkommende ikke deltage i foreningens kampe.

Alt kontingent betales forud. Kontingentet må ikke være mindre en foreskrevet af de forbund, foreningen er medlem af.

 

§ 6

Overtræder foreningens medlemmer lovene, skader dens virksomhed eller på anden måde kommer i misligt forhold til foreningen, kan bestyrelsen straks udelukke vedkommende.

 

§ 7

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Generalforsamlingen, der er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, indkaldes ved bekendtgørelse i Horne Lands Avis. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

1)                  Valg af dirigent.

2)                  Bestyrelses beretning v/formanden.

3)                  Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4)                  Udvalgsformændenes beretning.

5)                  Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

6)                  Valg af formand eller sportschef.

7)                  Valg af ”føl”/ suppleanter for henholdsvis formand og sportschef.

8)                  Valg af revisorer og suppleanter.

9)                  Uddeling af Poul Henriksens Mindepokal.

10)                Eventuelt.

 

Til forandring af lovene kræves 3/4 af de fremmødtes stemmer. Alle andre sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Såfremt det ikke er muligt direkte på generalforsamlingen, under dagsordenens pkt. 6 og 7, at vælge formand, sportschef eller ”føl” / suppleanter, eller under dagsordenens pkt. 7 og 8, at vælge revisorer, suppleanter for disse eller fanebærer, gives der bestyrelsen fuldmagt til at foranledige nødvendige midlertidige dispositioner, som for eksempel ekstern hjælp, indtil næste generalforsamling”

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med sædvanligt varsel, når bestyrelsen vedtager det eller når begæring ledsaget af dagsorden, underskrevet af mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsendes til formanden.

Af bestyrelsesmedlemmerne er formanden på valg i lige år og i ulige år er sportschefen på valg.

Formand og sportschef samt ”føl” / suppleanter vælges på de ordinære generalforsamlinger, medens udvalgsformændene vælges på afdelingernes årsmøde. Udvalgenes hovedbestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på udvalgenes årsmøder.

Revisorer og suppleanter fungerer 2 år af gangen.

Til foreningens tillidserhverv kan der ikke vælges medlemmer som ikke er til stede på generalforsamlingen, med mindre vedkommende forud har givet mindst et bestyrelsesmedlem skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg. Medlemmer under 15 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen og medlemmer under 18 år kan ikke vælges til bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor.

 

§ 8

Bestyrelsen udpeger på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2 medlemmer til Horne Hallens bestyrelse, ifølge dennes vedtægter, hvoraf den ene skal være medlem af bestyrelsen i foreningen. Ligeledes udpeger bestyrelsen på samme møde 6 medlemmer til Horne ldrætscenters bestyrelse, ifølge dennes vedtægter, hvoraf en skal være medlem af foreningens bestyrelse.

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder uden at der forefindes nogen suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv.

Foreningens daglige ledelse består af formanden og sportschefen suppleret med ”føl”/ suppleanter

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 3 dages varsel, så ofte han finder det nødvendigt, eller når 3 medlemmer ønsker det. I formandens fravær indtræder sportschefen i hans sted.

Bestyrelsesmøde afholdes 1 – 2 gange om året eller efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er bemyndiget til at ordne alt fornødent hvor lovene intet foreskriver.

Udvalgene vælger selv det nødvendige antal udvalgsmedlemmer.

 

§ 9

Usømmelig opførsel, slagsmål, drukkenskab eller lignende uorden må ikke finde sted på idrætspladserne og i de tilstødende lokaler. Beskadigelse af foreningens ejendele medfører erstatningspligt. Foreningen har vedtaget en alkohol-politik, som er vedhæftet disse vedtægter som Bilag 1.

 

§ 10

Foreningen kan kun ophæves på en og i samme anledning indkaldt generalforsamling og da kun med 3/4 af de tilstedeværendes medlemmers stemmer.

I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle aktiver tilfalde ungdoms- og idrætsarbejde i den tidligere Horne Kommune efter bestyrelsens afgørelse.

På den ordinære generalforsamling uddeles Poul Henriksens mindepokal. Den gives til en person som har ydet en stor indsats som aktiv spiller, leder eller træner. Afgørelsen fore-tages af hovedbestyrelsen.

 

Ovennævnte love er godkendt af Bjerne Boldklub1 Bøjden G. & I. og Horne l.F på sam-menlægnings-generalforsamlingen den 16/5 1971.

Diverse ændringer er godkendt på generalforsamlingen den 22/11 1972 og på general-forsamlingerne den 27/11 1973, den 12/2 1986, den 14/3 1990, den 8/6 1991, den 19/2 1992, den 22/3 1995, den 17/2 1999, den 12/2 2003, den 25/2 2009, den 17/2 2010, den 29/2 2012, den 27/3 2013, 25/2 2015 samt 24/2 2016

 

Vedtægterne er sidst skrevet om den 16/3 2017 / LEBilag 1
- til Vedtægter for Horne forenede Sportsklubber

Alkohol-politik i HfS

A. Foreningens ledere, trænere og holdledere skal hele tiden have for øje, at de skal foregå med et godt eksempel for de unge.

B. Ifølge loven er det forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år. Dette gælder også i Klubhuset og i Hallen.

C. Der må ikke forefindes alkohol under transport til og fra sportsaktiviteter og trænere og ledere må ikke indtage øl/alkohol når de fungerer som trænere og ledere for unge under 18 år.

D. Man skal sørge for at de unge ikke får den opfattelse, at sport og alkohol hører sammen. Derfor skal de voksne sportsudøvere drikke øl/alkohol med omtanke efter træning og kampe m.v., når der deltager unge under 18 år.

E. Foreningens ledere, trænere og holdledere bør ikke uhæmmet beruse sig i forbindelse med Idrætsforeningens aktiviteter/arrangementer.

F. Foreningens ledere, trænere og holdledere kan ved uhæmmet beruselse foran unge medlemmer under HfS bortvises fra foreningen. Foreningens Hovedbestyrelse træffer den endelige afgørelse om en eventuel eksklusion.

G. Alle ledere - instruktører og repræsentanter i HfS har et fælles ansvar for at overordnede regler bliver efterlevet. Dvs. at i den konkrete situation - er det de pågældende ledere, instruktører eller repræsentanter der har ansvaret for at foreningens alkoholpolitik bliver overholdt.


Horne, den 25. februar 2009